Bibliotēka

Kalkūnes bibliotēka


Ķieģeļu ielā 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV-5449
e-pasts: biblioteka@kalkuni.lv
bibliotekāre Tatjana Rosovska, tālr. 65440837

Bibliotēkas darba laika izmaiņas

Bibliotēkas reglaments

Bibliotēkas lietošanas noteikumi


Bērnu abonements                    Jaunizremontētā datorklase         Novadpētniecības stūrītis

 

Kalkūnes pagastā darbojas Kalkūnes pagasta bibliotēka. No 2009.gada bibliotēka ir Daugavpils novada domes pašvaldības iestāde.

Kalkūnes bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic kultūras mantojuma – grāmatu, periodikas, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas pagasta iedzīvotājiem un visiem interesentiem. Kalkūnes pagasta bibliotēkas darbības pamats fiksēts Kalkūnes pagasta bibliotēkas nolikumā un lietošanas noteikumos.

Bibliotēkas darba rādītāji

 Rādītāji  2013 2014  2015 
Lietotāji  576 560 560
Apmeklējums  4625 4363 3956
Izsniegtie izdevumi  8327 8228 6045
Jaunieguvumi  270 337 331
Tematiskie pasākumi un izstādes  31 30 31

Bibliotēkā lietotāji var:

 •    iepazīties ar jaunāko literatūru;
 •    lasīt jaunākos žurnālus un avīzes;
 •    izmantot SBA pakalpojumus;
 •    iepazīties ar sava novada novadpētniecības materiāliem;
 •    izlasīt novada domes sēžu protokolus.

Bibliotēkā lasāmi sekojoši preses izdevumi:

Avīzes:  Latgales Laiks, Латгалес Лайкс,  Динабург, Миллион,  Вести, Сейчас, Суббота, МК Латвия, Совершенно секретно;

* Žurnāli:  Ieva, Ievas Stāsti, Spice, Una, Pastaiga, Ilustrētā zinātne, Juniors, Leģendas, Planētas noslēpumi, Караван, Веселые картинки,  Чудеса и приключения, Рыболов, Бабушка-целительница, Чудеса и тайны планеты, Крестьянка, Лена-рукоделие, Люблю,  Лилит,  Мото, Целебник, Ваши 6 соток,  Домашний доктор,  В мире животных,  Охота, Приусадебное хозяйство.

Kalkūnes bibliotēka sniedz sekojošus pakalpojumus:

Jaunākie grāmatu apskati un informācija par aktualitātēm;

– Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā;

– Literatūras izsniegšana uz mājām (30 dienas);

– Uzziņu meklēšana un Interneta pakalpojumi;

– Materiālu kopēšana;

– Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana;  

– Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām;

– Lasītāju reģistrēšana;

– Skenēšana;

– Informācijas izdrukāšana;

– Datora lietošana, lietošanas konsultācijas;

– e-pasta izmantošana.

Bibliotekārās stundas

Kā atvērt e-pastu?

Kā strādāt ar: vārdnīcu, enciklopēdiju, datoru, katalogu?

Kā atrast informāciju katalogā?

Datora stundas ar zemniekiem, pensionāriem, bezdarbniekiem, bērniem.

„Trešais tēva dēls ” – projekta ietvaros Kalkūnes pagasta bibliotēka papildināta ar 5 datoriem, kas pieslēgti pie interneta. Lasītājiem pieeja ir par brīvu.

Tagad apmeklētājiem pieejami 10 datori ar interneta pieslēgumu.

Vecākiem ar maziem bērniem bibliotēkā ir izveidots bērnu stūrītis, kurā mazuļi var rotaļāties, kamēr vecāki izmanto bibliotēkas pakalpojumus.

Noderīgas saites

Latvijas Nacionālā bibliotēka: www.lnb.lv

– Daugavpils novada mājas lapa:  www.dnd.lv

– Kultūras ministrija: www.km.gov.lv

– Valsts Kultūrkapitāla fonds: www.kkf.lv

– v/a Kultūras informācija sistēmas: www.kis.gov.lv

– IS ALISE: www.isalise.lv

– Letonika: www.letonika.lv

– Latvijas Bibliotēku portāls: www.biblioteka.lv/

– Kultūras karte :www.kulturaskarte.lv

– 3TD: www.3td.lv

Latvijas kultūras portāls: www.kultura.lv

Kalkūnes pagasta bibliotēkā ir izveidots fotoalbums, kurā ir atspoguļoti dažādu gadu un notikumu foto mirkļi:

 • Pirmā tikšanās ar bibliotēku;
 • Novada grāmatu svētki;
 • Tikšanās ar pagasta senioriem;
 • Fotogrāfiju izstādes;
 • Mūsu lasītāju rokdarbi;
 • Novadpētniecības izstādes;
 • Pēcpusdienas ar pagasta jaunajiem talantiem;
 • Senie iespieddarbi – dāvinājumi no mūsu lasītājiem;
 • Datoru stundas ar skolēniem, pensionāriem, bezdarbniekiem.