Bāriņtiesa

Kalkūnes bāriņtiesa


Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, LV -5449;

Bāriņtiesas priekšsēdētāja: Vita Verza,

tālr. 65440834; 25957945, e-pasts:vita.verza@kalkuni.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētājas palīdze: Diāna Holostova,

tālr. 65440838; e-pasts:barintiesa@kalkuni.lv
Bāriņtiesas locekļi: Miropija Petkune, Janīna Strode, Jeļena Kiseļova;

Pieņemamās dienas: pirmdiena 08.00-16.00, trešdiena 08.00-16.00.

Bāriņtiesa: 

 • aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāku, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm un Valsts probācijas dienestu, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
 • sniedz palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā.

2017.gadā ārpusģimenes aprūpē bija 17 bērni.

Aizbildniecībā – 14 bērni, no tiem:

 • 1-3 gadus veci – 1 bērns;
 • 4-12 gadus veci – 5 bērni;
 • 13-17 gadus veci – 8 bērni.

Bērnu aprūpes iestādēs uzturējās 2 bērni, 13 un 15 gadus veci.

Audžuģimenē – 1 bērns 17 gadus vecs.

2017.gadā Kalkūnes bāriņtiesas uzskaitē bija 19 ģimenes, kurās netika pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana un par kurām bāriņtiesu bija informējis pašvaldību sociālais dienests vai citas atbildīgās institūcijas, piemēram skolas vadība vai ģimenes ārsti. Bērnu skaits šajās ģimenēs kopā – 43. No tiem:

 • 0-3 gadus veci – 7 bērni;
 • 4-12 gadus veci – 25 bērni;
 • 13-17 gadus veci – 11 bērni.

Konkrēti Kalkūnes pagastā tādu ģimeņu mums ir 9, tajās ir 23 bērni:

 • 0-3 gadus veci – 5 bērni;
 • 4-12 gadus veci -14 bērni;
 • 13-17 gadus vecus – 4 bērni.

Aizgādnībā atrodas 118 personas.

Personu skaits, kurām ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas aizgādības tiesības -2.

2017.gadā tika veiktas dažādas notariālās darbības:

 • darījumu aktu sastādīšana un apliecināšana – 101;
 • zemes nomas līgums sastādīšana – 2;
 • testamentu sastādīšana – 2;
 • pilnvaru sastādīšanas un apliecināšana – 57;
 • piekrišanas  – 19;
 • paraksta īstuma paliecināšanas – 51;
 • kopijas apliecināšana -37;
 •  nostiprinājuma lūgumu sastādīšana un apliecināšana – 137.
 • Ieņēmumi no notariālajām darbībām kopā – 4879.00 euro, konkrēti Kalkūnes pagastā – 1443.00 euro.